Esteu aquí: Inici NOTÍCIES ACORD SESSIÓ PLE FEBRER 2016

ACORD SESSIÓ PLE FEBRER 2016

ACORD SESSIÓ PLE FEBRER 2016

SESSIÓ PLE FEBRER 2016. 8 de febrer de 2016.


 

 

 

 

   ACORD SESSIÓ PLE FEBRER 2016

 

El passat dia 8 de febrer de 2016 va tenir lloc una sessió plenària municipal. Els  temes que es van tractar els relacionem tot seguit:

 

I. PART RESOLUTIVA

1.  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 14/12/2015.

No formulant-se cap objecció es dona per aprovada l'acta per assentiment de data 14/12/2015.

2. Expedient 1406/2014: Aprovació de les esmenes a l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Puigcerdà i Alp.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

3. Expedient 36/2016: Modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i via pública de Puigcerdà.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

4. Expedient 243/2016:Aprovar provisionalment la Modificació de l'article 7 de l'ordenança fiscal número 15 reguladora taxa per llicència d'obertura d'establiments i/o llicència ambiental.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

5. Expedient 247/2016:Acordar la modificació provisional de l'article 15 i apartat 24 de l'Ordenança Municipal de Circulació de Puigcerdà.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

6.Expedient 767/2015: Aprovació provisional de la modificació puntual del MPOUM.1871/2015 de Puigcerdà, per la delimitació d'un polígon d'actuació urbanística a l'àmbit de la fusteria sallent, desestimació de les al·legacions presentades i remissió del mateix a la Comissió Territorial d'urbanisme de l'alt Pirineu perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

7.Expedient 300/2014: Aprovació definitiva del text refós de modificació puntual del POUM de Puigcerdà, per tal de procedir a ampliació dels usos admesos al Polígon d'Actuació Urbanística número 24 – Carretera Nacional 260, en aquest Terme Municipal. El qual incorpora les prescripcions establertes per la Comissió d'Urbanisme de Girona de 24/07/2014

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

8.Expedient 240/2016: Donar suport a la moció de la Unió de pagesos de Catalunya davant la retallada del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desafavorides de Catalunya.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

PART DE CONTROL.

1.   Donar compte dels Decrets d'Alcaldia, corresponents al període comprès entre 28/11/2015 i 04/02/2016. (veure document annex).

 

2.   Dació de comptes:

Expedient 221/2016: obligacions trimestrals de subministrament d'informació del període mig de pagament del 4rt trimestre:

Expedient 246/2016: dació de comptes en relació a les obligacions trimestrals de subministrament d'informació d'entitats locals al ministeri d'hisenda i administracions públiques- estat execució 4T.

Expedient 2/2016: dació de comptes en relació a una operació de tresoreria de crèdit a curt termini.

3.   Precs i preguntes

Pren la paraula el regidor Antoni Veres: Volia comentar que molt probablement al mes de març, quan tinguem l'assemblea general, el grup de Reagrupament s'extingeix. No obstant, el meu propòsit és continuar amb la tasca municipal que tinc encomanada.

Albert Piñeira agraeix la deferència d'explicar-ho al ple. Més allà de les sigles, són les persones les que fan la feina, sobretot en un municipi petit com el nostre.

 

 

rdà

 

l'Ajuntament, 1 - 17520 Puigcerdà

2 880 60 | Fax 972 881 779puigcerdac

 

 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.