Esteu aquí: Inici NOTÍCIES ACORD SESSIÓ PLE DESEMBRE 2016

ACORD SESSIÓ PLE DESEMBRE 2016

ACORD SESSIÓ PLE DESEMBRE 2016

ACORD SESSIÓ PLE DESEMBRE 2016.12 de desembre de 2016

ACORD SESSIÓ PLE DESEMBRE 2016

 

El passat dia 12 de desembre de 2016 va tenir lloc una sessió plenària municipal. Els temes que es van tractar els relacionem tot seguit:

 

I. PART RESOLUTIVA

1.  Exp.1587/2016. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió 08/08/2016.

 

No formulant-se cap objecció es dona per aprovada l’acta per assentiment de data 08/08/2016 

 

2.-Exp.1667/2016. Proposta ratificació acord aprovació projecte educatiu de la UEC – Unitat d’Escolarització Compartida de Puigcerdà

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

3.- Exp. 2598/2016. Proposta aprovació de les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions en espècie per als centre educatius d’educació infantil i primària i les associacions de pares i mares d’alumnes dels esmentats centres educatius del municipi de Puigcerdà per a l’activitat de “Setmana Blanca”

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per 12 vots a favor i 1 vot en contra del grup d'ERC.

4.- Exp. 2597/2016. Proposta aprovació de les bases específiques reguladores d’ajuts per a llibres de text i/o material escolar.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per 11 vots a favor i dos en contra del grup d’ERC i del Regidor no adscrit.

5.- Exp. 2596/2016. Proposta aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions a les entitats culturals del municipi de Puigcerdà per a la realització d’activitats culturals i la creació de nous públics culturals.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

6.-  Exp. 2595/2016. Proposta aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions als centres educatius i AMPES de Puigcerdà per a l'activitat de piscina a l'escola.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per 12 vots a favor i 1 vot en contra del grup ERC.

II. PART DE CONTROL

1.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia, corresponents al període comprès entre 1/08/2016 a  30/11/2016.

2.- Exp. 305/2016.  Dació de comptes del Decret de l’alcaldia número 2016-1675 d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Puigcerdà de l’exercici 2015.

 

3.- Exp. 2299/2016. Dació de comptes. Tramesa informació MINHAP, Període Mig de Pagament a Proveïdors PMP 3r trimestre 2016.

 

4.   Exp. 2348/2016. Obligacions trimestrals de subministrament. Tramesa MINHAP – Informe morositat 3r trimestre 2016.

5.- Exp. 2590/2016. Dació de comptes. Estat d’execució 3r trimestre 2016, tramesa informació MINHAP.

 

6.- Exp. 2352/2016. Cost efectiu dels serveis 2016. Tramesa informació MINHAP.

Es dóna compte al Ple Municipal que s'ha complert amb l'obligació anual de subministrament d'informació a comunicar al Ministeri d'Hisenda y Administracions Públiques d'acord amb

7.- Exp. 2599/2016. Donar compte decret  1737/2016 abandonament grup municipal per part d’un regidor de Reagrupament.

 

8.- Exp.2381/2016: Moció de l’Ajuntament de Puigcerdà, de suport a la creació de la Facultat de Medicina i el Grau en Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per 12 vots a favor i 1 vot en contra del grup ERC.

9.- Precs i preguntes.

 

Veient el calendari que s’ està tenint, com es gestionà el govern el tema del mercat en els dies 25 de desembre i 1 de gener, el qual és pont.

El dia 25 de desembre i el 1 de gener, com que cauen en diumenge no hi haurà mercat setmanal.

S’augmentarà l’IBI l’any 2017 o es mantindrà com estava?

Es mantindrà el mateix tipus del IBI. L’estat ha proposat una optimització automàtica (si volien els ajuntaments) dels valors cadastrals i com que nosaltres no volíem fe runa revisió dels valors cadastrals perquè això hauria estat molt gravós per la gent de Puigcerdà ens hem acollit a aquesta actualització automàtica de valor cadastral que proposava el ministeri. Hem de pensar que nosaltres som pràcticament l’únic municipi de la província que en aquest moment estem treballant amb valors cadastrals del any 1986, per tant, tenint en compte que estem a l’any 2016, han passat 30 anys, i en 30 anys hem seguit amb un patró del any 1986. És veritat que els habitatges que s’han fet a posteriori no tenen el valor del any 1986 però els manté, tenim el gruix del parc immobiliari de Puigcerdà en valors del any 1986. Això vol dir que quan els hi hem de calcular l’ IBI i que apliquem el tipus que no els hi toca, perquè el tipus no l’hem tocat, ens surt un valor del any 1986. Almenys, ja que no em fet una revisió cadastral i que el tipus no es modifica, com a mínim que ens puguem acollir a la actualització automàtica que proposava el ministeri. Per posar-li un exemple, en aquests moments podem tenir en el cas de Puigcerdà un pis al carrer Major que tingui un valor cadastral de 4000 o 5000€. Sobre aquí hi apliquem un percentatge del 1% per dir un número rodó, ens acabarà sortint un IBI de 40€ per tenir un pis al carrer comercial de Puigcerdà. Per tant, si almenys ja que no toquem els tipus ni fem la revisió cadastral, que és el que modificaria els valors ja que l’ IBI es pot modificar perquè fas una revisió cadastral i modifiques els valors cadastrals, que aquí, repeteixo, funcionem amb un padró del any 1986, o perquè modifiques el tipus. El tipus no el toquem, revisió cadastral no la fem, com a mínim acollir-nos a la revisió automàtica que proposava el ministeri, que no serà molt significativa, però, com a mínim, ens aportarà algun petit ingrés addicional per l’Ajuntament.

Hi ha alguna projecció d’actualitzar el cadastre o mantindrem el cadastre del any 1986?

Nosaltres en aquests moments, com a equip de govern no ens plantegem una revisió cadastral, i per tant, a priori, nosaltres apostem per no tenir que tocar el tipus del IBI i apostem també per no fer una revisió cadastral general que entenem que en els moment actuals seria molt gravós. Tenim exemples d’altres municipis d’aquí, de la comarca, on per molt que es digui que no es modifiquen els imports que es paguen, si que s’acaben modificant. Tenim municipis veïns nostres que en el seu dia si que van fer runa revisió cadastral i es van acabar multiplicant el que acabava pagant la gent d’IBI.

Quin es la diferencia entre el cost de tenir una empresa que ara ens està fent les fotografies respecte el fotògraf que feia fins ara les fotografies. Quina valoració en treu del fet d’aquesta decisió?

Nosaltres creiem que la persona que ha de portar el servei de cap de premsa ha de ser una persona amb titulació, de comunicació audiovisual o de premsa. En ha costat poder incorporar una persona, però creiem que en breu, estarà incorporada, per tant, temporalment, el que s’ha fet es externalitzar una part del servei que era el de fer les fotografies. La idea de l’ajuntament és que hi hagi una persona amb títol de comunicació audiovisual o de periodisme o de una titulació que s’hi assembli. Un titulat superior perquè ens entenguem. En primera opció un titulat superior i en segona opció, no només un titulat superior sinó també d’àmbits que puguin tenir algun tipus de vincle o de similitud. Des de aquest moment, aquesta persona també haurà d’assumir una part important del fet de tenir que fer aquestes fotografies i per tant només s’externalitzaran aquells casos en que hi ha esdeveniments més grans, no tots els esdeveniments de l’ajuntament sinó els que serien els grans esdeveniments municipals, perquè les qüestions més del dia a dia les haurà d’assumir aquesta persona. Temporalment, per tant s’ha hagut d’assumir això per un servei extern i l’altre cosa que jo també vaig comentar va ser que necessitàvem reforçar el personal administratiu de la casa, perquè en aquests moments, com vostè sap, amb totes les limitacions que tenim del marc jurídic, es fa molt difícil la contractació de personal i nosaltres necessitàvem reforçar el personal dels serveis centrals. Hem hagut de contractar no només a la persona que vam traslladar a premsa sinó altres persones per poder reforçar els serveis centrals. Per tant aquest és un factor molt important. Si necessitem més gent del sector administratiu hem de reubicar a personal de la casa perquè realitzi aquestes funcions que si que podem externalitzar-les. Les tasques administratives no es poden externalitzar mentre que la realització de fotografies si. Per part del departament d’intervenció vaig demanar que li preparessin els números que vostè demanava, que, si no ha estat fet ja deu estar a punt de que se li enviïn i per tant, en definitiva repeteixo, la idea és tenir una persona, que jo penso que la podrem incorporar, principalment vinculada a aquí, la qual haurà d’assolir la part principal de fer les fotografies, alguns altres s’hauran de continuar externalitzant. Un altre motiu que no era menor era el fet de que tenim jubilacions a la casa, els serveis administratius no es poden externalitzar, per tant necessitem anar reubicant gent al personal administratiu, però aquesta no és la única persona que hem reubicat. Hi ha molt personal de la casa que s’ha traslladat a altres serveis administratius. Tenim gent que ha estat reubicada a la biblioteca, gent que ha estat reubicada al arxiu també fent tasques administratives, també gent que ha estat reubicada a la oficina d’atenció ciutadana. És a dir, hi ha gent que se’ns va jubilant i cada vegada volem anar prestant més serveis, tenim que anar reubicant els serveis administratius. Com que la feina administrativa no la podem externalitzar, externalitzem allò que podem. En el moment que tinguem una persona, una part d’aquestes tasques, farem el viatge a la inversa i no s’hauran d’externalitzar.

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.