Esteu aquí: Inici NOTÍCIES ACORD SESSIÓ PLE AGOST 2016

ACORD SESSIÓ PLE AGOST 2016

ACORD SESSIÓ PLE AGOST 2016

ACORD SESSIÓ PLE AGOST 2016 .8 d’agost de 2016

ACORD SESSIÓ PLE AGOST 2016                                             

 

El passat dia 8 d’agost de 2016 va tenir lloc una sessió plenària municipal. Els temes que es van tractar els relacionem tot seguit:

 

I. PART RESOLUTIVA

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 13/06/2016.

 

No formulant-se cap objecció es dona per aprovada l'acta  per assentiment de data 13/06/2016.

 

2.  Exp. 2374/14.- Proposta d'aprovació  inicial del projecte de modificació del pla d'ordenació urbanística municipal de Puigcerdà, en relació a la proposta de modificació puntual del POUM a l'àmbit del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-15 “Casa Mata”, juntament amb l'estudi ambiental estratègic en els termes que consten en l'expedient.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

3.  Exp. 300/2014.- Proposta d'aprovació  el Text Refós I de la Modificació Puntual del POUM de Puigcerdà referent a Unitat d'Actuació nº 24 "Carretera N-260, camí de les fàbriques", ampliació ús existent (hoteler), amb l'ús industrial.

 

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

4.  Exp. 767/2015.- Proposta d'Aprovació del text refós de Modificació Puntual del POUM referent a la delimitació d'un polígon d'actuació urbanística a l'àmbit de la fusteria Sallent.

 

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

5.  Exp.- 845/2015.-Proposta d'aprovació del Text Refòs presentat per Miquel i Ramon Casas Miquel, en relació a la proposta de Modificació Puntual del POUM referent a la delimitació d'un nou Polígon d'Actuació Urbanística “PAU-30 Pont del Teixidor” al paratge de Sant Martí nº9

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per 12 regidors. El regidor Albert Casas s’absté del debat i de la votació i abandona la sala, per concórrer causa d'abstenció.

6.  Exp. 1707/2016.- Proposta d'acord en relació a la modificació pressupostària número 2016/003 en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa.

 

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

7.  Exp. 1543/2016.- Proposta d'acord de ratificació del decret d'aprovació de fixació de les festes locals per l'any 2017.

 

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

 

8.  Exp. 1284/2016.- Proposta d'acord de declaració de l'Ull de Basilisc / Pou de glaç com a bé cultural d'interès local i inclusió en el catàleg del patrimoni cultural català

 

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

 

9.  Exp.- 1620/2016.- Moció de suport a les oficines liquidadores, presentada pel grup municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Puigcerdà.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

 

II. PART DE CONTROL:

1.   Donar compte dels Decrets d'Alcaldia, corresponents al període comprès entre 05/06/2016 i 31/07/2016.

 

 

2.   Exp. 1563/2013.-Informe de Tresoreria sobre operacions que incompleixen els terminis de pagament establerts per la llei 15/2010

 

3.   Exp. 1694/2016.- Dació de comptes, transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de la mateixa àrea de despesa.

 

4.   Exp. 1701/2016.- Dació de comptes, Expedient de generació de crèdits per ingressos.

 

5.   Exp. 1666/2016.- Dació de comptes, subministrament d'informació d'entitats locals al ministeri d'hisenda i administracions públiques.

 

6. Exp. 249/2016.-   Donar compte de les contractacions de personal.

 

 

Finalitzat l’ordre del dia i dins el torn de Preguntes el Regidor de la Oposició Raimon Ribas Barnola formula al alcalde les següents preguntes, el rigor literal de les quals no es pot trametre a la present acte a conseqüència de que el dispositiu de gravació que s’utilitza habitualment a l’Ajuntament de Puigcerdà, és un mòbil propietat del secretari, i ha sofert un error en l’emmagatzematge de la gravació que fa que sigui d’impossible lectura. No es disposa de cap altre mitjà de gravació.

1.       Es procedeix a fer un reclamació sobre el ballat del parc infantil. Afirma que els veïns del barri   de l’estació es queixen de l’estat del mateix.

2.       Es  pregunta a l’alcaldia els motius pels quals els nous parquímetres de la zona blava no admeten pagament a través de targeta de crèdit.

3.       Es pregunta el motiu pel qual els contenidors municipals tenen les tapes obertes contínuament i fan males olors.

4.       Es pregunta els motius pels quals s’ha canviat de data la festa de l’estany.

5.       Es pregunta els motius pels quals no s’ha contestat a les instàncies de transparència i per quin motiu no hi ha informe de metadades.

6.       Es pregunta els motius pels quals existeix una clara fuita d’agents de la policia local i per quin motiu encara no ha finalitzat la construcció de les dependència de la policia local.

7.       En relació a la Policia Local es pregunta per quin motiu hi ha una xarxa obsoleta d’emissions i no es té connexió amb el SIP.

 

L’Alcalde respon el següent.

 

1.       L’Ajuntament ja ha dut a terme les actuacions pertinents per tal de reparar el ballat del parc infantil

2.       Respon que l’Ajuntament ja està tramitant els corresponents expedients de penalitats per tal de sancionar i forçar al contractista a donar compliment al contracte en el qual se li exigia que oferís aquest sistema de pagament.

3.       L’alcalde respon informant de les actuacions que es fan per tal d’evitar al màxim que això passi posant de manifest la dificultat de perseguir cada persona que tira les escombraries per assegurar-se de que queda tancat.

4.       El motiu principal es deu a que els carrossaires, i principals protagonistes de l’esmentada festa, van fer aquesta petició a l’Ajuntament per tal de disposar de més temps per l’elaboració de les carrosses.

5.       Es fa esment a que l’Ajuntament si ha donat resposta a la majoria de les seves instàncies i està treballant per implantar al màxim la llei de transparència. Fa esment a la necessitat de no col·lapsar el funcionament de l’Administració amb aquest tipus d’instàncies doncs no disposa d’efectius suficient.

6.       L’alcalde respon que ja s’estan duent a terme sense interrupció les obres de reforma de les dependència i que per tant les afirmacions del regidor Raimón Ribes sobre la paralització de les obres són falses. Posa així mateix de manifest que el motiu pel qual  els agents de la Policia Local marxen es deu en la majoria de les ocasions al fet de que troben feina a un lloc més proper a la seva localitat d’origen i residència i que per tant davant aquestes circumstàncies l’Ajuntament no ho  pot evitar. Que l’Ajuntament està creant un borsí per la selecció d’agents interins de la Policia Local per tal de donar cobertura a les baixes  del servei de manera immediata i respectant en tot cas els criteris de concurrència i igualtat en l’accés a la funció pública, que per primera vegada es fa a Puigcerdà. Posa de manifesta que s’han contractat per urgència dos agents i durant tres mesos per donar cobertura. I Finalment fa esment a les restriccions en matèria de incorporació de nous efectius incloses a la Llei de Pressupostos Generals de L’estat, que impedeixen crear noves places i incorporar nous efectius.

 

7.- Precs i preguntes

Finalitzat l’ordre del dia i dins el torn de Preguntes el Regidor de la Oposició Raimon Ribas Barnola formula al alcalde les següents preguntes, el rigor literal de les quals no es pot trametre a la present acte a conseqüència de que el dispositiu de gravació que s’utilitza habitualment a l’Ajuntament de Puigcerdà, és un mòbil propietat del secretari, i ha sofert un error en l’emmagatzematge de la gravació que fa que sigui d’impossible lectura. No es disposa de cap altre mitjà de gravació.

1.       Es procedeix a fer un reclamació sobre el ballat del parc infantil. Afirma que els veïns del barri de l’estació es queixen de l’estat del mateix.

2.       Es  pregunta a l’alcaldia els motius pels quals els nous parquímetres de la zona blava no admeten pagament a través de targeta de crèdit.

3.       Es pregunta el motiu pel qual els contenidors municipals tenen les tapes obertes contínuament i fan males olors.

4.       Es pregunta els motius pels quals s’ha canviat de data la festa de l’estany.

5.       Es pregunta els motius pels quals no s’ha contestat a les instàncies de transparència i per quin motiu no hi ha informe de metadades.

6.       Es pregunta els motius pels quals existeix una clara fuita d’agents de la policia local i per quin motiu encara no ha finalitzat la construcció de les dependència de la policia local.

7.       En relació a la Policia Local es pregunta per quin motiu hi ha una xarxa obsoleta d’emissions i no es té connexió amb el SIP.

L’Alcalde respon el següent.

1.       L’Ajuntament ja ha dut a terme les actuacions pertinents per tal de reparar el ballat del parc infantil

2.       Respon que l’Ajuntament ja està tramitant els corresponents expedients de penalitats per tal de sancionar i forçar al contractista a donar compliment al contracte en el qual se li exigia que oferís aquest sistema de pagament.

3.       L’alcalde respon informant de les actuacions que es fan per tal d’evitar al màxim que això passi posant de manifest la dificultat de perseguir cada persona que tira la bassura per assegurar-se de que queda tancat.

4.       El motiu principal es deu a que els c arrossaires, i principals protagonistes de l’esmentada festa, van fer aquesta petició a l’Ajuntament per tal de disposar de més temps per l’elaboració de les carrosses.

5.       Es fa esment a que l’Ajuntament si ha donat resposta a la majoria de les seves instàncies i està treballant per implantar al màxim la llei de transparència. Fa esment a la necessitat de no col·lapsar el funcionament de l’Administració amb aquest tipus d’instàncies doncs no disposa d’efectius suficient.

6.       L’alcalde respon que ja s’estan duent a terme sense interrupció les obres de reforma de les dependència i que per tant les afirmacions del regidor Raimón Ribes sobre la paralització de les obres són falses. Posa així mateix de manifest que el motiu pel qual  els agents de la Policia Local marxen es deu en la majoria de les ocasions al fet de que troben feina a un lloc més proper a la seva localitat d’origen i residència i que per tant davant aquestes circumstàncies l’Ajuntament no ho  pot evitar. Que l’Ajuntament està creant un borsí per la selecció d’agents interins de la Policia Local per tal de donar cobertura a les baixes  del servei de manera immediata i respectant en tot cas els criteris de concurrència i igualtat en l’accés a la funció pública, que per primera vegada es fa a Puigcerdà. Posa de manifesta que s’han contractat per urgència dos agents i durant tres mesos per donar cobertura. I Finalment fa esment a les restriccions en matèria de incorporació de nous efectius incloses a la Llei de Pressupostos Generals de L’estat, que impedeixen crear noves places i incorporar nous efectius.

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.