Esteu aquí: Inici NOTÍCIES ACORD SESSIÓ PLE ABRIL 2016

ACORD SESSIÓ PLE ABRIL 2016

ACORD SESSIÓ PLE ABRIL 2016

ACORD SESSIÓ PLE ABRIL 2016.11 d’abril de 2016

ACORD SESSIÓ PLE ABRIL 2016

 

El passat dia 11 d’abril de 2016 va tenir lloc una sessió plenària municipal. Els  temes que es van tractar els relacionem tot seguit:

 

I. PART RESOLUTIVA

1.Lectura i aprovació de les actes de les sessions ordinària de data 08/02/2016 i extraordinària de data 29/03/2016

No formulant-se cap objecció es donen per aprovades les actes per assentiment de dates 08/02/2016 i 29/03/2016.

 

2, Expedient 412/2016: Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l´Administració Local per a desenvolupar activitats privades-Victor Mendoza i per l'administració del patrimoni personal i familiar

 

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

 

II. PART DE CONTROL

1.-Donar compte dels Decrets d'Alcaldia, corresponents al període comprès entre 05/02/2016 i 04/04/2016.

2.- Dació de comptes:

Expedient 816/2016: Informe Trimestral de la Llei de Morositat.

Expedient 166/2016: Dació de comptes en relació a la concertació d'una operació de crèdit a curt termini.

Expedient 249/2016: Donar compte de les contractacions de personal de 01/02/2016 a 31/03/2016.

3.- Precs i preguntes.

No n'hi ha

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.