Esteu aquí: Inici NOTÍCIES ACORD SESSIÓ JUNY 2016

ACORD SESSIÓ JUNY 2016

ACORD SESSIÓ JUNY 2016

ACORD SESSIÓ JUNY 2016. 13 de juny de 2016

ACORD SESSIÓ JUNY 2016

 

 

El passat dia 13 de juny de 2016 va tenir lloc una sessió plenària municipal. Els temes que es van tractar els relacionem tot seguit:               

 

I. PART RESOLUTIVA

1.-Lectura i aprovació de les actes de les sessions ordinària de data 11/04/2016 i extraordinària de data 30/05/2016.

 

No formulant-se cap objecció es donen per aprovades les actes per assentiment de dates 11/04/2016 i 30/05/2016.

 

2.-Expedient 545/2016: Designació membres electes amb dedicació parcial del 50%.

 

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

3.-Expedient 582/2016: Aprovació de les bases reguladores de les subvencions de foment de l'esport a l'escola en el marc del projecte Piscina a l'escola.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

4.-Expedient 1255/2016: Aprovació bases reguladores subvencions – AMPES

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

5.-Expedient 1525/2016: Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva. Ensenyament, 8800.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

6.- Expedient 161/2016: Expropiació per raons urbanístiques. Determinació del preu just per mutu acord.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

7.-Expedient 426/2016:  Aprovació de l'expedient de pròrroga del dret de superfície a favor de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial- Hospital de Cerdanya (en endavant, AECT-HC), per 5 anys més del període inicial.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

8.-Expedient 1299/2016: Imposició de la taxa i aprovació de l'ordenança fiscal d'ensenyament del grau professional de música.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

9.-Expedient 1306/2016: Ratificació de l'acord de dissolució de l'Alexcat i aprovació de la liquidació de la mateixa.

No havent-hi torn de paraula demanat, es sotmet a votació dels regidors presents la proposta, la qual és aprovada per unanimitat.

10.-Expedient 1308/2016: Acord Avantprojecte per a la realització d'una sala al museu cerdà ii sol·licitud al Consell Comarcal de la Cerdanya per la seva inclusió al programa operatiu de fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Catalunya 2014/2020

 

II. PART DE CONTROL

1.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia, corresponents al període comprès entre  04/04/2016 i 06/06/2016

Dació de comptes:

1.-Expedient 977/2016: Obligacions trimestrals de subministrament d'informació – PMT 1T 2016

2.-Expedient 979/2016: Obligacions trimestrals de subministrament d'informació -Llei de morositat 1T 2016.

3.-Expedient 249/2016: Donar compte de les contractacions de personal de 1/04/2016 a 31/05/2016.

3.- Precs i preguntes.

Pren la paraula Raimon Ribas, informant que ja fa un any de la seva sol·licitud de documentació, i que encara no s'ha respòs. En aquest sentit el tema de la transparència encara estem molt enrere. Ja s'ha parlat altres cops que hi ha manca de personal, però després d'un any no creiem que aquesta sigui la causa. Una de les nostres tasques és anar controlant la funció del govern. Si no tenim documentació no podem exercir-la. Sol·licitem una mica d'agilitat pel que fa al lliurament de la documentació.

Un altra tema és que l'altra dia passejant vaig veure que s'havien talat uns arbres i no sé el motiu, donat que sembla una tala selectiva i no entenem el per què. Entendríem que es talessin els arbres malalts o morts però no de forma selectiva.

També fa temps us vam demanar que un cop acabat el festival transfronterer, ens donéssiu l'estat de comptes del mateix i la valoració. Aquí hi han dues preguntes. La primera saber si es torna a fer. En cas afirmatiu caldria primer valorar la primera abans de realitzar una segona. I una mica el mateix amb la festa del trinxat, caldria saber el global de la festa, convidats, despeses, així com la valoració de la festa.

Finalment un tema delicat perquè l'hem llegit als diaris. Ens referim al tema de la Josefa Castaño, i ens agradaria saber què n'opina el govern, de la situació en què està el tema, i si s'han plantejat posar-hi solució a aquest problema que ha transcendit a la premsa, donat que l'estat en que es troba en un estat molt precari.

Una última demanda, veient les dades del INDESCAT des del 2009 ha anat augmentant l'atur al municipi, que gairebé s'ha duplicat, i voldríem saber quina acció tenen previst per minorar aquest atur, tenint en compte que estem perdent molts joves que decideixen marxar per poder sobreviure laboralment parlant.

Respon la regidora Marta Rufiandis al tema de la tala dels arbres, informant que tot i que els arbres en qüestió estaven sans, calia tallar-los donat els problemes que estaven causant les rels, dins dels domicilis particulars. En aquest circumstància s'hi troben 16 arbres, dels quals s'han  tallat quatre.

Respon l'alcalde Albert Piñeira. Pel que fa al festival transfronterer, la resposta és que sí que es farà una segona edició els mesos de juliol i agost. Sobre la valoració de la primera edició i proposta de la segona, haurem d'esperar que l'àrea de cultura trameti l'informe.  Però si que podem avançar algunes valoracions. Sobre al primera edició, i tenint en compte amb la premura que es va organitzar, va afectar per poder aconseguir  totes les possibilitats de subvencions. Aquest any, per a la realització d'aquest festival, tenim aprovades dues subvencions importants. Una de 17.000 € de la Diputació de Girona, i una altra d'uns 5.000 € de la Generalitat de Catalunya. A partir del moment en que tenim una gran part del finançament resolt per part d'altres administracions públiques, entenem que ens hem de plantejar la possibilitat de repetir-lo. Es canvia una mica el format. S'eliminen les activitats del dissabte i diumenge del migdia, que són les que van funcionar pitjor. S'opta per a que la major part de les activitats siguin gratuïtes. Només algunes activitats que es faran al Museu Ceretà seran de pagament. També s'eliminen les activitats al llac per problemes de climatologia. Apostem per un format de festival que porti activitats més al centre de la vila, en que la major part d'elles siguin gratuïtes.

Pel que fa a la Sra. Josefa Castaño, la premsa deia que aquesta persona estava treballant com a vigilant de la presó, i qualsevol persona pot comprovar que aquesta persona no treballa a la presó sinó que treballa al pàrquing municipal. Precisament aquest va ser un tema que em va preocupar a l'entrar a l’alcaldia, veient que no feia falta tenir una persona al dipòsits de detinguts en quan aquest es trobava inoperant des de feia molts anys. En aquest sentit al juliol del 2011 se li va fer una novació contractual amb la qual, totes les hores que prestava com a vigilant del dipòsit de detinguts, se li treien com a tal i passaven a ser a un altra servei que en aquell moment no era al pàrquing sinó al servei de neteja. Una novació contractual que es va signar de mutu acord. Per tant, aquesta persona des del 2011 no és vigilant del dipòsit de detinguts. I per tant, aquesta persona ha de deixar el seu lloc, la seva vivenda, donat que l'ajuntament no posa una vivenda per cada un dels més de cent treballadors que té a la plantilla.

Pel que fa a la festa del trinxat, en una junta de portaveus es va comentar la llista dels convidats.

El senyor Raimon s'excusa de no haver-hi pogut assistir, però que no té aquesta informació i per això la sol·licita.

El senyor alcalde comenta que no té cap problema en tornar-la a lliurar. Bàsicament informa que la festa del trinxat es finança per la venda de tiquets, després de la retallada molt significativa de persones convidades. Una part dels convidats són patrocinadors. Nosaltres creiem que aquesta festa s'ha de continuar fent encara que sigui una activitat que no s'autofinança, perquè no està concebuda com un sopar sinó com tota la projecció de l'hivern, per fer-ne la promoció. La promoció es podria fer contractant publicitat. Nosaltres creiem que aquesta activitat ens servei per fer promoció d'una forma contundent, atès la participació de molts mitjans de la comunicació que hi assisteixen. Resumint, a qui es convida és als alcaldes de l'alta i baixa Cerdanya, a personalitats d'altres administracions i especialment a agents significants per a fer gestions i que ens hagin ajudat a Puigcerdà, patrocinadors, i després també intentem aplicar un criteri pel que fa a càrrecs electes, donant la mateixa opció a tots els grups polítics, convidant als presidents i portaveus de grup parlamentari, per exemple per evitar convidar als més de 100 diputats del parlament, cosa que no podríem assumir.

Pel que fa al INDESCAT, si s'agafa el 2009 i es compara a posteriori, aquesta mateixa estadística li passarà a Ripoll, a Berga etc. és a dir, a tot arreu ha baixat l'ocupació. El que si és veritat és que nosaltres estem per sota de la mitjan, però ho intentem pal·liar amb diferents actuacions com ara deduccions fiscals.

Pel que fa a la pàgina web, portal electrònic, crec que té una part de raó. Pel que fa als acords de junta de govern, del ple i decrets, el 90 per cent està publicat, el circuit és àgil i suficient. Pel que fa a la resta d'informació, a la seu electrònica tenim bastanta informació, i continuem amb el seu desenvolupament. Pensi que la Diputació de Girona, amb tots els seus recursos, encara està desenvolupant la seu electrònica.

 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.