Esteu aquí: Inici Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius de l’escala d’administració general subescala auxiliar, grup C i subgrup C2.

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius de l’escala d’administració general subescala auxiliar, grup C i subgrup C2.

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius de l’escala d’administració general subescala auxiliar, grup C i subgrup C2.

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball d’Auxiliars Administratius de l’Escala d’Administració General Subescala auxiliar, Grup C i Subgrup C2, als efectes de possibles nomenaments de funcionaris interins o contractacions de personal temporal o per cobrir les possibles baixes que es puguin produir en el servei d’aquesta categoria atenent a les necessitats de personal. El sistema de provisió serà el concurs oposició. Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i categoria professional i les retribucions vigents. La incorporació haurà de ser immediata, en el moment en què la persona sigui requerida per ocupar la plaça vacant.

Podeu trobar més informació a l'enllaç de la Seu electrònica

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.