Esteu aquí: Inici Ajuntament OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Tràmits online i impresos Sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat

Sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat

Sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat

La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació.

Poden ser titulars d’aquesta targeta les persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle. No obstant això, s’atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor, a les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que transporten, quan la persona amb discapacitat tingui més de tres anys.

Targeta personal i intransferible, amb validesa a la Unió Europea, que té dues modalitats:

a. Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, que al territori de Catalunya permet:

 • Estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació de temps en els estacionaments amb horari limitat (àrees blaves), en els reservats per a veïns residents (àrees verdes preferent resident i àrees verdes exclusives residents) i en les àrees de càrrega i descàrrega).
 • No estar afectat per les limitacions de circulació i estacionament de les àrees de vianants.
 • Si el titular de la targeta condueix el vehicle, la possibilitat d'obtenir plaça d'aparcament reservada a prop del domicili o del lloc de treball.
 • Estacionar en les reserves de places d'aparcament públiques per a persones amb discapacitat, distribuïdes per les zones considerades d'interès en els nuclis urbans.
 • Estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

b. Targeta d’aparcament de transport col•lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. (Demanar més informació a l’àrea l’Ajuntament de Puigcerdà)
La targeta d’aparcament és vàlida a tota la Unió Europea però els tràmits i els requisits de concessió, així com els avantatges a què dóna dret, són regulats per cada Estat, govern autònom o ens local.

Qui ho pot demanar? 

Per posseir la targeta de permissibilitat d’aparcament individual per a persones amb discapacitat:

 • Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat. 
 • Cal estar afectat per una discapacitat greu que dificulti la mobilitat (això implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el Centre d’atenció a Disminuïts de la Generalitat de Catalunya). 
 • Cal ser conductor del vehicle. No obstant això, les persones amb mobilitat reduïda que no condueixen també poden ser titulars de la targeta, amb informe justificatiu de la necessitat que realitzarà d’institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Així com persones amb discapacitat no conductores, amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. 
 

On es pot tramitar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’ajuntament, 1
17520 Puigcerdà
Girona
 

Com es pot tramitar?

Presencialment, o per correu administratiu a la mateixa adreça, sempre i quan la sol•licitud la presentació de plànols ho permeti.

NOTA: Correu administratiu  és l'enviament per correu postal de la documentació requerida des de qualsevol oficina de Correus. El model de sol•licitud ha d’estar segellat pel personal de Correus amb la data que s’ha realitzat el tràmit. La data té efectes d’entrada a registre per tots els efectes. 

 

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?

Cal estar en disposició del certificat de discapacitat on s’especifiqui el grau de mobilitat, expedit per l’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

Requisits
 

 • S’ha de superar el barem de mobilitat. De més del 65% si la persona amb discapacitat és més gran de 18 anys.
 • També es podrà atorgar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat identificada com a titular no conductor que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
 • La validesa de la targeta és de 10 anys. La data de caducitat està indicada a la targeta.
 • Per renovar la targeta cal seguir el mateix procediment de l’atorgament de la targeta inicial.
   

Quina documentació s'ha de presentar? 
 

Descàrrega del model de la instància de sol•licitud

Si la persona amb discapacitat no condueix:

 1. Original i fotocòpia (per a compulsar) del DNI, si en té, del titular de la targeta.
 2. Dues fotografies tipus carnet del titular de la targeta (la targeta porta una fotografia del titular).
 3. Targeta acreditativa de la discapacitat.
 4. Original i fotocòpia (per a compulsar) de la documentació que acrediti la representació legal, cas que el titular sigui menor d’edat o incapacitat, i el representant no sigui el pare, la mare, o el fill/a.
   

Si la persona amb discapacitat condueix:

 1. Dues fotografies tipus carnet
 2. Original i fotocòpia (per a compulsar) del DNI i del carnet de conduir.
 3. Original i fotocòpia (per a compulsar) del certificat de discapacitat.

Per la targeta d’aparcament de transport col•lectiu cal demanar el procediment concret a l’Ajuntament de Puigcerdà.

Per demanar un duplicat per pèrdua, cal aportar a més una declaració jurada del fet i en el cas de robatori, una fotocopia de la denúncia .
 

Quan de temps triga?

Un temps màxim de 15 dies.

Quines despeses hi ha?

El tràmit és gratuït. Només caldrà abonar les compulses que es facin a l’ajuntament de Puigcerdà.

 

Cop es pot fer el pagament?

Les compulses es paguen en metàl•lic.

Normativa:

Decret 97/2002, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, sobre la targeta per a persones amb discapacitat i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Protecció de dades:
 

NOTA: Les pàgina de tràmits i gestions de l'Ajuntament de Puigcerdà sol•licita als usuaris del servei dades de caràcter personal per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Puigcerdà, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Puigcerdà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a l’Ajuntament de Puigcerdà, Pl. Ajuntament, 1. 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.