Esteu aquí: Inici Ajuntament OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Tràmits online i impresos Sol·licitud d'ocupació de via pública per obres o mercaderies

Sol·licitud d'ocupació de via pública per obres o mercaderies

Sol·licitud d'ocupació de via pública per obres o mercaderies

Obtenció d’autorització per ocupar la via pública amb materials de la construcció, mercaderies o talls de carrers.

Qui ho pot demanar? 

Qui tingui concedida un a Llicència municipal d’obres o tingui necessitat d’ocupar o tallar el carrer sense necessitar llicència d’obres. 

On es pot tramitar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’ajuntament, 1
17520 Puigcerdà
Girona
 

Com es pot tramitar?

 Presencialment, o per correu administratiu a la mateixa adreça, sempre i quan la sol•licitud la presentació de plànols ho permeti.

NOTA: Correu administratiu  és l'enviament per correu postal de la documentació requerida des de qualsevol oficina de Correus. El model de sol•licitud ha d’estar segellat pel personal de Correus amb la data que s’ha realitzat el tràmit. La data té efectes d’entrada a registre per tots els efectes. 

  

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?

Sol•licitar la corresponent Llicència Municipal d’Obres, si escau. 

 

Quina documentació s'ha de presentar?

  • Sol•licitud amb les dades de la persona sol•licitant, en què s’especifiqui l’emplaçament i metres quadrats de l’ocupació, la durada, tipus de material amb que s’ocupa la via i altres dades que figuren en la sol•licitud.

     Descàrrega del model  de sol•licitud

  • Es pot adjuntar un plànol de situació o una fotografia.
    Descàrrega del model de sol•licitud

      

Quan de temps triga?

Quan la sol•licitud entra en el Registre d’entrada, abans de les 10.00 hores del matí la resposta de l’ajuntament (l’autorització o la denegació) es pot passar a recollir al cap de 48 hores.

Quan la sol•licitud entra en el Registre d’entrada, després de les 10.00 hores del matí la resposta de l’ajuntament (l’autorització o la denegació) es pot passar a recollir al cap de 72 hores.

No es té en compte els caps de setmana o festius, a l’hora de comptar les 48 o 72 hores.
 

Quines despeses hi ha?

Un cop s’autoritza l’ocupació es liquidaran les taxes, d’acord amb l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.

Es fan liquidacions en funció de les sol•licituds presentades i les comprovacions de la superfície ocupada que es computa per metres quadrats (m2).

Quota tributària:

  • Ocupació de la via pública amb materials de la construcció, runa, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal•lacions anàlogues: 0,36 €/m2/dia.
  • Ocupació de la via pública amb mercaderies que facin els industrials amb materials o productes de la indústria o comerç al qual es dediquen: 0,18 €/m2/dia.
     

 

Com es pot fer el pagament?

Mitjançant ingrés en el compte bancari, que constarà en la liquidació que rebreu.

Normativa:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL•LACIONS ANÀLOGUES. 

Protecció de dades:
 

NOTA: Les pàgina de tràmits i gestions de l'Ajuntament de Puigcerdà sol•licita als usuaris del servei dades de caràcter personal per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Puigcerdà, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Puigcerdà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a l’Ajuntament de Puigcerdà, Pl. Ajuntament, 1. 

 

 

Presencialment, o per correu administratiu a la mateixa adreça, sempre i quan la sol•licitud la presentació de plànols ho permeti.

NOTA: Correu administratiu  és l'enviament per correu postal de la documentació requerida des de qualsevol oficina de Correus. El model de sol•licitud ha d’estar segellat pel personal de Correus amb la data que s’ha realitzat el tràmit. La data té efectes d’entrada a registre per tots els efectes. 

 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.