Esteu aquí: Inici Ajuntament OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Tràmits online i impresos Sol·licitud per la proposta d'informe d'adequació de l'habitatge pel reagrupament familiar d'estrangers

Sol·licitud per la proposta d'informe d'adequació de l'habitatge pel reagrupament familiar d'estrangers

Sol·licitud per la proposta d'informe d'adequació de l'habitatge pel reagrupament familiar d'estrangers

Proposta d'informe de disponibilitat d’habitatge adequat per a immigrants residents legalment a Espanya que volen sol•licitar el reagrupament familiar. Aquest informe acredita que l'immigrant reagrupant disposa d'un habitatge de característiques i amplitud considerades normals pels ciutadans espanyols de la zona de residència del reagrupant.

Requisits:

No ser ciutadà d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aquests països als quals els sigui d’aplicació el règim.

Qui ho pot demanar? 

La persona estrangera resident a Puigcerdà i que pretengui reagrupar la seva família. 

El reagrupant haurà d’haver obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial o, com a mínim , haver sol·licitat la renovació de la mateixa. Per al reagrupament familiar d’ascendents ha de tenir una autorització de residència de llarga durada.

 

On es pot tramitar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’ajuntament, 1
17520 Puigcerdà
Girona
 

Com es pot tramitar?

Presencialment 

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?

El reagrupant ha d’estar empadronat al municipi sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim que determina la convocatòria.

 

Requisits 
  

No es tornarà a fer un informe sobre els habitatges dels quals s’hagi emès un informe favorable, fins que no hagi passat un any, excepte casos excepcionals.
 
S’haurà de tenir en compte que el número de persones que figuren empadronades a l’habitatge més les persones que es reagrupen no ha de superar el número establert al Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre els requisits mínims d’habitabilitat en els edificis i la cèdula d’habitabilitat.

Superfície ÚTIL Mínima M2
Nombre Màxim de Persones
 
En els habitatges de menys de 20 m2 només hi podrà habitar 1 persona
 
A partir de 20
2
A partir de 30
3
A partir de 40
4
A partir de 48
5
A partir de 56
6
A partir de 64
7
A partir de 72
8
A partir de 80
9
En habitatges de superfícies superiors s’admetrà que cada unitat de 8m2 d’increment de superfície hi pugui habitar una persona més.

En el cas que s’hagi iniciat un procediment de baixa d’ofici de persones empadronades al domicili, només s’emetrà l’informe favorable quan hagin transcorregut sis mesos des que la baixa s’hagi sol·licitat. 
 

 

Quina documentació s'ha de presentar?

 • Model de sol·licitud,
  Cal presenta l’ imprès oficial INF01, emplenat i signat per la persona estrangera per duplicat.

Descàrrega del model de sol•licitud INF01

 • Document d’identifiació de la persona estrangera:
  Original o fotocòpia del passaport vigent complert de la persona sol.licitant.
 • Original o fotocòpia de l’autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada, si s’escau, conjuntament còpia de l’autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
 • Documentació relativa a l’informe que se sol.licita.
  Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del títol que habilita per a ocupar l’habitatge.

En cas que aquests documents no vagin a nom del sol•licitant de l'informe caldrà, a més, que el propietari de l’habitatge faci un document d’autorització, signat i amb la data de la seva emissió, on declari que el sol•licitant resideix i disposa de l’habitatge per reagrupar a la seva família, acompanyat d'una fotocòpia del seu document identificatiu on consti la seva signatura.

Descàrrega del document d'autorització del propietari

 • Original o fotocòpia compulsada de la cèdula d’habitabilitat vigent de l’habitatge.
   

 

Quan de temps triga?

El Departament de Benestar Social y família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.

 
L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanya i la sol·licitud, en l’informe tècnic elaborat per l’ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes. Aquest informe s’enviarà a l’Oficina d’Estrangers i a la persona estrangera sol·licitant per correu certificat a l’adreça que hagi fet constar en el formulari de sol·licitud de l’informe d’adequació de l’habitatge.
Cal consultar en cada cas el temps de resolució.
Informació d’interès sobre l’estat de tramitació de l’informe.
Transcorreguts 30 dies hàbils des de la data de presentació de la sol·licitud, i en cas de no haver rebut notificació d l’informe sol·licitat, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon  012.
 


 

Normativa:

Govern d’Espanya:

 • Llei 18/2007, de 28 de Desembre, del dret a l’habitatge
 • Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre els requisits mínims d’habitabilitat en els edificis i la cèdula d’habitabilitat.
 • Llei d’estrangeria. Llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per les LO 8/2000 y 14/2003. És la norma del Govern de l’Estat que regula l’entrada i l’estada dels estrangers extracomunitaris en el territori espanyol, així com els drets i llibertats que se’ls hi reconeixen. El reglament actual de desenvolupament i aplicació fou aprovat per el Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre.

Ajuntament de Puigcerdà:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE REQUISITS FORMALS EN EL PROCÉS D’EMPADRONAMENT A L’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ
 

Protecció de dades:
 

NOTA: Les pàgina de tràmits i gestions de l'Ajuntament de Puigcerdà sol•licita als usuaris del servei dades de caràcter personal per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Puigcerdà, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Puigcerdà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a l’Ajuntament de Puigcerdà, Pl. Ajuntament, 1. 
Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.