Esteu aquí: Inici Ajuntament OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Tràmits online i impresos Informes d'estrangeria d'arrelament social

Informes d'estrangeria d'arrelament social

Informes d'estrangeria d'arrelament social

És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

La Generalitat treballa en conjunt amb els ajuntaments i l'Estat, per donar el millor servei a les persones interessades en  aquests informes.

Qui ho pot demanar? 

Les persones estrangeres empadronades en el municipi de Puigcerdà i que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per a l’arrelament social i no tinguin vincles familiars amb altres estrangers residents.
 

On es pot tramitar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’ajuntament, 1
17520 Puigcerdà
Girona
 

Com es pot tramitar?

Presencialment 

Com s'acredita la integració a Catalunya

A l'hora d'elaborar els informes, es tindrà en compte:

 • el coneixement de les llengües oficials del país, és a dir el català i el castellà (a més de l'aranès a la Vall d'Aran),
 • el coneixement de la societat d'acollida (codis de civisme, normes bàsiques de convivència, drets i deures elementals, obligacions fiscals, història del país, identitat pròpia…),
 • el coneixement del mercat laboral (els drets i deures elementals dels treballadors, el paper de les organitzacions sindicals, el treball per compte propi o aliè…).
 
La Llei d'acollida catalana comportarà un servei de primera acollida arreu del territori que facilitarà a les persones immigrades la formació en aquests tres àmbits temàtics. Les persones que assisteixin a aquests cursos rebran el corresponent certificat acreditatiu, que serà d'utilitat per als informes d'estrangeria.
Però mentre no s'hagi desplegat per reglament la Llei d'acollida, es pot aportar la documentació que l'interessat/ada consideri adient per acreditar el grau d'integració, com per exemple cursos de català, assistència a sessions d'acollida, inserció sociolaboral, etc.

 

Quina documentació s'ha de presentar?

 • Model de sol·licitud,
  Cal presentar l’imprès oficial INF02 gratuït emplenat signat per la persona estrangera i per duplicat.
   
  Descàrrega del model de sol•licitud INF02
 • Document d’identifiació de la persona estrangera:

La persona estrangera sol·licitant podrà acompanyar la sol·licitud de qualsevol document que, al seu criteri, sigui determinant de la seva integració social en els termes que indica l’article 124.2 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.

 
  

Quan de temps triga?

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’arrelament social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.
L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol•licitud i, si cal, en la informació consultada a altres administracions o organismes. Aquest informe s’enviarà a l’Oficina d’Estrangers i a la persona estrangera sol•licitant per correu certificat a l’adreça que hagi fet constar en el formulari de sol•licitud de l’informe d’arrelament social.
 

En el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol•licitud hagi entrat al registre de la Direcció General per a la Immigració, es notificarà si l'informe és favorable o desfavorable.

Informació d’interès sobre l’estat de tramitació de l’informe.
Transcorreguts 30 dies hàbils des de la data de presentació de la sol·licitud, i en cas de no haver rebut notificació de l'informe sol.licitat, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon  012.
 
 

Normativa:

Ajuntament de Puigcerdà:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE REQUISITS FORMALS EN EL PROCÉS D’EMPADRONAMENT A L’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ

Llei d'acollida 

• REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangersa Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011) 

 

Més informació:

Al telèfon 012 Immigració

Al web de la Direcció General per a la Immigració:

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria.

A les oficines de Benestar Social i Família de la Generalitat de catalunya:

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/informacio

 

Protecció de dades:
 

NOTA: Les pàgina de tràmits i gestions de l'Ajuntament de Puigcerdà sol•licita als usuaris del servei dades de caràcter personal per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Puigcerdà, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Puigcerdà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a l’Ajuntament de Puigcerdà, Pl. Ajuntament, 1. 

 

 

 

Original o fotocòpia del passaport vigent complert de la persona sol.licitant
 
 • Documentació relativa a l’informe que se sol•licita:
Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del temps de permanència de la persona interessada en el seu domicili habitual, dels mitjans econòmics de què disposi, dels vincles familiars amb residents a l’Estat espanyol i dels esforços d’integració a través del seguiment de programes d’inserció sociolaborals i culturals (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i/o castellana o de col·laboració en xarxes socials.
Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.