Esteu aquí: Inici Ajuntament OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Tràmits online i impresos Llicencia de Gual. Entrades de vehicles amb reserva de prohibició d’aparcament Municipal

Llicencia de Gual. Entrades de vehicles amb reserva de prohibició d’aparcament Municipal

Llicencia de Gual. Entrades de vehicles amb reserva de prohibició d’aparcament Municipal

Tràmit per sol•licitar llicència per utilitzar l’accés d’entrada i sortida de vehicles de la via pública (vorera).

 
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada.
Si és una comunitat de  veïns, ho ha de demanar el/la representant de la comunitat de propietaris. Si és un habitatge unifamiliar, ho ha de demanar el/la propietari/ària o l’arrendatari/ària de l’habitatge. Si és una empresa, ho ha de demanar el/la representant legal.
 

On es pot tramitar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’ajuntament, 1
17520 Puigcerdà
Girona
 

Com es pot tramitar?

Presencialment, per correu administratiu  

NOTA: Correu administratiu  és l'enviament per correu postal de la documentació requerida des de qualsevol oficina de Correus. El model de sol•licitud ha d’estar segellat pel personal de Correus amb la data que s’ha realitzat el tràmit. La data té efectes d’entrada a registre per tots els efectes. 

 

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?


Cap 


Quina documentació s'ha de presentar? 
 

1) Sol•licitud normalitzada per cada cas (nou, canvi titular i canvi material).
Descàrrega del model de sol•licitud.
 

2) Referència cadastral 
 

Quan temps triga?

Un mes a partir de la data de registre de la instància.

Quines despeses hi ha?

No hi ha despeses de sol•licitud. Un cop s’obté la llicència, s’ha de pagar el que es preveu a l’Ordenança fiscal 18, de l’Ajuntament de Puigcerdà.
 

Quadre de tarifes:

Entrades de vehicles amb reserva de prohibició d’aparcament Municipal.


a) Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,02 €/ml/any
b) Entrada comunitat de veïns i aparcaments de lloguer :

Fins a cinc vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,13 €/ml/any
Entre cinc i deu vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,95 €/ml/any
Entre deu i vint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,07 €/ml/any
Entre vint i trenta-cinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,49 €/ml/any
més de trenta-cinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,33 €/ml/any


c) Entrada a garatges o locals industrials quota fixa . . . . . 83,54 €/any


Per cada placa de prohibició d’aparcament de nova concessió es liquidarà l’import de 15,03 € al moment del lliurament de la mateixa.
 

 

Com es pot fer el pagament?

Per domiciliació bancària.

Normativa:

18. ORDENANÇA FISCAL. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.doc

Legislació
- DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm.3887 de 20.5.2003).
- TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS (Aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març)
 

 

Altres obserbacions d'interès

- Tant la construcció del gual, com la seva senyalització és a càrrec del titular de la llicència, així com el seu manteniment. D’acord amb el que disposa la normativa urbanística.

- Recordeu que anualment caldrà fer efectiu el pagament de la corresponent taxa.

- La placa es pagarà a part un cop obtinguda la llicència i comprovat que tot sigui correcte.

- La Policia Local realitzarà la inspecció, per comprovar els metres demanats, i si pertoca o no una entra i sortida de vehicles.

-  S'hauran de comunicar a l'Ajuntament amb anterioritat les baixes, els canvis de nom i la modificació de garatge a local comercial. Ja que un local comercial, no és una entrada i sortida de vehicles.

 

Protecció de dades:

NOTA: Les pàgina de tràmits i gestions de l'Ajuntament de Puigcerdà sol•licita als usuaris del servei dades de caràcter personal per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Puigcerdà, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Puigcerdà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a l’Ajuntament de Puigcerdà, Pl. Ajuntament, 1.
 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.