Esteu aquí: Inici Ajuntament OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ Tràmits online i impresos Alta i modificació del domicili al padró municipal

Alta i modificació del domicili al padró municipal

Alta i modificació del domicili al padró municipal

Tràmit per donar-se d’alta i modificar el domicili al padró del municipi de Puigcerdà.

 
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d’edat o bé majors de 16 anys emancipats. 
 

On es pot tramitar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Puigcerdà.
Plaça de l’ajuntament, 1
17520 Puigcerdà
Girona
 

Com es pot tramitar?

Presencialment
 

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?


Cap 


Quina documentació s'ha de presentar?
 

  • APROVACIÓ INICIAL DE L'ANEX ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS REQUISISTS FORMALS EN EL PROCÉS D'EMPADRONAMENT,  PLE MUNICIPAL DIA 08 /08/2011

L’acte d’empadronar-se en el municipi on un individu resideix habitualment és un dret i un deure per a tota persona que visqui a l’Estat espanyol, i així ho estableixen l’article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i l’article 39.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

És a partir del compliment d’aquesta premissa legal que el padró pot esdevenir un registre fidel que ha de permetre a l’administració conèixer la realitat del municipi.

 
Així doncs, considerant el que s’exposa en aquest text que serveix de preàmbul, i a l’empara de les disposicions legals vigents, es proposa l’establiment de la següent ordenança:
 
Article 1.- L’objecte d’aquesta ordenança és regular els requisits formals que cal complir per poder empadronar-se en el municipi de Puigcerdà.
 
Article 2.- La inscripció en el Padró municipal d’aquest Ajuntament requerirà l’aportació de la següent documentació:
 
2.1. DNI, NIE, passaport vigent o altre document que acrediti la identitat de l’interessat.
 
2.2. Títol de tinença de l’habitatge, que es podrà acreditar mitjançant qualsevol dels següents documents:
 
a)      Escriptura pública de propietat, usdefruit o contracte de lloguer.
 
En el cas dels subapartats b) i c), caldrà aportar fotocòpia del document d’identitat de la persona que signa el consentiment.
Així mateix, en el cas del subapartat b), caldrà còpia del títol que acredita que el signatari del consentiment n’és el propietari, l’usufructuari o l’arrendatari.
I en el cas del supapartat c), l’Ajuntament comprovarà d’ofici que el signatari del consentiment apareix efectivament empadronat en aquell mateix immoble.
 
2.3. L’Ajuntament podrà sol·licitar altra documentació complementària en cas de no quedar suficientment acreditat algun dels dos apartats anteriors, així com acceptar altres mitjans de prova.
 
Article 3.- L’Ajuntament podrà donar de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, les persones empadronades que incompleixin el que estableix aquesta ordenança i, en tot cas, el que estableix el Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals i normativa concordant.
 
Article 4.- L’Ajuntament podrà declarar d’ofici la inscripció en el padró com a veïns a les persones que resideixen habitualment en el municipi i no hi constin com inscrits.
 
Article 5.- L’Ajuntament, a la vista de dades objectives, podrà denegar l’empadronament a aquelles persones que no compleixin els requisits que estableix la present ordenança.
 
Article 6.- L’ Ajuntament podrà establir actuacions de control i comprovació de qualsevol dels continguts d’aquesta ordenança, a través dels seus respectius tècnics i mitjans propis.
 
 
DISPOSICIÓ FINAL
 
La present ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor passats quinze dies des de la seva publicació íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.
  • En cas de nens menors de 18 anys,  cal aportar el libre de família original  (documentació equivalent per els països que no en tinguin) i la seva documentació pròpia, si en tenen.
  • En cas de separació o divorci amb fills menors d’edat, cal aportar la sentència on reculli qui té la custodia dels fills.
  • Per els nounats,  cal portar el llibre de família i la documentació dels pares ( D.N.I., N.I.E. , passaport ), originals ambdues coses.
  • En cas que el sol•licitant sigui un menor emancipat cal presentar la resolució judicial on s’atorga l’emancipació al menor.

     

Quan de temps triga?

En el moment que es lliuri tota la documentació immediatament
 

 

Quines despeses hi ha?

Cap. És un tràmit gratuït. Només cal abonar el preu de les compulses en el cas que els documents s’hagin de compulsar a l’Ajuntament de Puigcerdà

 

Com es pot fer el pagament?

No s’escau.


Normativa:

ORDENANCA MUNICIPAL REGULADORA DE REQUISITS FORMALS EN EL PROCES D’EMPADRONAMENT A L’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ


Legislació estatal:
-Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre
por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

-Resolución de 1 de abril de 1997
(Derogado apartado III "Revisión anual del Padrón municipal" y Disposición Transitoria 3ª, por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)
de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.

-Resolución de 4 de julio de 1997
(Derogado apartado 8 "Revisión anual del Padrón" por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)
de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.

-Ley 30/1992, de 26 de novembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Nota:
Tots els estrangers no comunitaris majors i menors d’edat han de renovar l’inscripció padronal als dos anys a partir de la data d’alta al padró municipal. 
En cas que el sol•licitant sigui un menor emancipat cal presentar la resolució judicial on s’atorga l’emancipació al menor. 

Protecció de dades:
 

NOTA: Les pàgina de tràmits i gestions de l'Ajuntament de Puigcerdà sol•licita als usuaris del servei dades de caràcter personal per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Puigcerdà, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Puigcerdà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a l’Ajuntament de Puigcerdà, Pl. Ajuntament, 1.
 

 

Accions del document

Plaça de l'ajuntament s/n 17520 - Puigcerdà. Telèfon: 972 88 06 50 - Fax: 972 88 17 79.